content

Gezondheid en veiligheid

Gezonde en veilige omgeving

We willen de kinderen een gezonde omgeving bieden. Gezondheid vormt dan ook een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van de ruimte, de voeding, de activiteiten en de regels en protocollen die we hanteren.

Gezondheid:

In warme periodes is het hitteprotocol van kracht. We gaan vroeg in de ochtend naar buiten, smeren de kinderen (nog) vaker in en drinken extra water. Waterspelletjes zijn ook heel verkoelend. Meer informatie lees je in de Zomerpost

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk en constant uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Iedere dag wordt stilgestaan en nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is.

  • Voldoen alle artikelen die aangekocht worden -van voeding tot knutselspullen- aan de veiligheidseisen?
  • Is de inventaris in goede staat?
  • Werken de brandmeldinstallaties en wordt het kapotte speelgoed gerepareerd?
  • Wordt er gehandeld conform de afspraken die de veiligheid moeten waarborgen?

Enkele praktische voorbeelden van maatregelen die we genomen hebben om de veiligheid te bevorderen: dubbele toegangshekjes, zandbakken met een vaste bodem, voldoende schaduwplekken, deurstrippen, vingerbeveiliging, boilers met thermostaten, afgeschermde verwarmingen en vloerverwarming.

Risico inventarisatie

Om de thema’s veiligheid en gezondheid goed te bewaken maken wij gebruik van de modellen die speciaal voor de kinderopvang ontwikkeld zijn: 'de Risicomonitor'.  Per ruimte in de vestigingen worden de risico’s en de mogelijke risico’s benoemd.

  • Risico’s ten aanzien van ziektekiemen. De gevolgen die besmetting met zich mee kan brengen zijn altijd vervelend en de maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming van besmetting zijn daarom belangrijk.
  • Omgevingsfactoren van de ruimtes. Temperatuur, kwaliteit van de lucht (o.a. controle op CO2-waardes in de verblijfs- en slaapruimtes), lawaai, allergieën en medisch handelen worden zeer nauwkeurig omschreven en getoetst binnen alle vestigingen.
  • Per ruimte worden de gevaren en mogelijke gevaren van nalatigheid benoemd. Puntsgewijs wordt hier ingegaan op de kans dat een bepaald ongeval zich voor zou kunnen doen, de gevolgen die het ongeval met zich mee zou kunnen brengen, de maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming van het ongeval en wie verantwoordelijk is om het ongeval te voorkomen.

BenBelle Kinderopvang verricht jaarlijks een risicoinventarisatie. De vestigingscoördinator is verantwoordelijkheid voor het handelen van medewerkers: maakt deze inzichtelijk en bespreekbaar.

Vierogenprincipe

Naar aanleiding van de zedenzaak in Amsterdam is het vier ogen- en orenprincipe geïntroduceerd als de basis voor veiligheid in de kinderopvang. Dit houdt in dat de opvang op zodanige wijze wordt georganiseerd, dat de pedagogisch medewerker (in opleiding) de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Er hoeft niet continu iemand mee te kijken of te luisteren, maar er moet een reële kans bestaan dat op elk moment een volwassene meekijkt of meeluistert.

Inzet van medewerkers en andere volwassenen:

Op ons dagverblijf zijn er overdag minimaal twee pedagogisch medewerkers op de groep.

Er komen momenten voor dat een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat: aan het begin en het einde van de dag en tijdens pauzes. Alle groepen op de begane grond delen de keuken en/of verschoonruimte met een aangrenzende groep die kunnen worden afgesloten met deuren. Tijdens het begin en het einde van de dag en tijdens pauzes vragen wij de pedagogisch medewerkers zicht op de aangrenzende groep te houden door de glazen panelen in de deur of laten we de deur tussen de groepen open staan.

Op de dagen waarbij er stagiaires aanwezig zijn spelen zij een rol bij de invulling van het vier ogen- en oren principe.

Aan het begin en het einde van de dag is er ook inloop van de ouders. De ouders zijn in de gelegenheid om hun kinderen tot 9.30 uur te brengen en vanaf 16.30 uur weer te halen. Aan het eind van de dag kunnen de groepen samenvoegen, waarbij het kindbelang voorop staat.

Audio visuele middelen:

Op de groepen waar geen aangrenzende groep is wordt gewerkt met babyfoons. Vanuit het oogpunt op veiligheid wordt op de momenten dat de pedagogisch medewerker alleen op de groep is de babyfoon aangezet. De ontvanger staat op een andere groep. Mocht er een calamiteit zijn, kan de pedagogisch medewerker via de babyfoon hulp inschakelen. Tevens kan de babyfoon worden ingezet om aan het vier orenprincipe te voldoen.

Daarnaast loopt de achterwacht tijdens deze momenten regelmatig binnen om te kijken of ze de pedagogisch medewerker kan ondersteunen.

Het gebouw:

We streven naar een transparant gebouw. Bijna alle ruimten zijn zichtbaar doordat we veel ramen en doorkijkjes hebben. De toegangsdeuren, slaapkamerdeuren en de deur van de verschoonruimte zijn allen voorzien van glas. Dit glas plakken we niet af (of slechts gedeeltelijk om de slapende kinderen niet te storen met licht vanaf de groep).

Werkklimaat en opleiding:

Op ons dagverblijf heerst een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen binnen het werk aan te spreken zo laag mogelijk is. Medewerkers lopen zonder kloppen bij elkaar binnen. We beschikken over een aantal relevante protocollen en deze worden in een vast stramien met de medewerkers besproken. Ons team is een vast team en er is een doorlopend educatieprogramma.

Medewerkers hebben een taak bij het signaleren van mogelijke kindermishandeling en misbruik. Alle pedagogisch medewerkers kennen de ontwikkelingsfases van kinderen en het daarbij horende gedrag. In teamvergaderingen wordt het item kindermishandeling en de signalen die daarbij horen periodiek besproken. Wij observeren kinderen en bespreken dit. Kinderen met opvallend gedrag worden besproken tijdens de vaste kindbesprekingen met onze pedagoog.

Alle medewerkers zijn inmiddels getraind in de nieuw ingevoerde “meldcode kindermishandeling”.