content

Beleid

Pedagogisch beleid: prettig voelen én ontwikkelen

Bij BenBelle Kinderopvang willen wij ervoor zorgen dat jouw kind zich prettig voelt en dat het zich optimaal kan ontwikkelen. Wij werken met een helder pedagogisch beleid waarin onze visie op kinderopvang beschreven staat. Dit beleid is geschreven door ontwikkelingspsycholoog Steven Pont, onder meer bekend als auteur van diverse boeken en bijdragen aan het tijdschrift ‘Mama Magazine', 'Wij, Jonge Ouders’ en het vakblad ‘Kinderopvang’.

De pedagogische visie van BenBelle Kinderopvang berust op vier basisprincipes die het uitgangspunt vormen voor ons dagelijks handelen. Het eerste basisprincipe is veiligheid en geborgenheid. We willen dat kinderen bij ons een absoluut gevoel van ‘er mogen zijn’ ervaren. Het absolute gevoel van er mogen zijn voor kinderen willen wij bereiken aan de hand van de kernwaarden huiselijkheid, acceptatie en betrouwbaarheid.

Als kinderen zich veilig en geborgen voelen, durven ze de wereld om zich heen te gaan ontdekken. Met het tweede basisprincipe exploreren en experimenteren bieden wij de kinderen de mogelijkheid om op ontdekkingsreis te gaan. Aan de hand van de kernwaarden presentatie, activiteit en vertrouwen bieden wij de kinderen de ruimte en mogelijkheid om te experimenteren met nieuw gedrag en om steeds nieuwe ervaringen op te mogen doen.

Het derde basisprincipe sensitiviteit en responsiviteit verwijst naar de vaardigheid van de medewerkers om goed naar de kinderen te kijken en in te spelen op hun individuele behoeftes. Hierdoor krijgt ieder kind bij ons de mogelijkheid zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Het maatwerk dat wij willen leveren waardoor een kind zich in zijn volledige eigenheid kan ontplooien uit zich in de praktijk in de kernwaarden gevoeligheid, observatie en reactie.

Een belangrijke meerwaarde van de kinderopvang is dat kinderen ook van elkaar kunnen leren. Het vierde basisprincipe de groep centraal laat zien dat wij ook de sociale ontwikkeling stimuleren.

De kernwaarden verbinding, socialisatie en vieringen en rituelen tonen onze zoektocht naar de balans in de rol van de pedagogisch medewerker en de groep.

Het pedagogisch beleidskader is vertaald in een pedagogisch werkplan. Dit werkplan beschrijft de manier waarop de pedagogisch medewerker handelt. Uiteraard ondersteunt onze pedagoog de medewerkers en het management ook in pedagogische vraagstukken en geeft ze gevraagd en ongevraagd advies over het pedagogisch klimaat.

Wij vertellen je graag meer over de inhoud van ons pedagogisch beleidskader tijdens een rondleiding in één van onze locaties. Bij het kennismakingsgesprek, voor de start van de opvang, ontvang je ook zelf een exemplaar van het pedagogisch beleidskader.